Αδειοδότηση χρήσης

Αρχική σελίδα / Αδειοδότηση χρήσης

Αδειοδότηση χρήσης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του N.4203-2013, σχετικά με τους «όρους και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών», εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) Kw.
Χρήσιμος σύνδεσμος

w3 validator
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα’’ του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013